100% service – Eigen reparatiedienst – Persoonlijk advies – Inclusief bezorging (vraag naar de voorwaarden)

Privacyverklaring

Privacy Reglement De Haan Elektrotechniek, hierna genoemd “het bedrijf”

Uitgangspunten:
Het bedrijf gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Het bedrijf houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Grondslag en doelbinding
  Het bedrijf zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Dataminimalisatie
  Het bedrijf verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het bedrijf streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om transacties of diensten goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  Het bedrijf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het bedrijf voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 • Delen met derden
  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het bedrijf afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.
 • Subsidiariteit
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.
 • Rechten van betrokkenen
  Het bedrijf honoreert alle rechten van betrokkenen.

Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid is op te vragen in de winkel of op www.dehaanelektro.nl
Dit reglement is vastgesteld op:

24-05-2018 door:

Randy de Haan

Privacyreglement De Haan Elektrotechniek
In dit reglement laat het bedrijf zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

In de dagelijkse uitoefening van het bedrijf spelen persoonsgegevens een belangrijke rol. Deze zijn in de contacten met klanten, medewerkers en externe partijen van cruciaal belang voor een goed functioneren van het bedrijf. Deze partijen vertrouwen hun gegevens toe aan het bedrijf. Het bedrijf heeft dan ook de verantwoordelijkheid op een zorgvuldige manier met deze gegevens om te gaan en daarbij de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.
Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de klant en het bedrijf. Het bedrijf is  verplicht om zorgvuldig en veilig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

1. Wetgeving en definities
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):
Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens en meer technische persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adressen, camerabeelden etc.
Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

2. Reikwijdte
Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door het bedrijf.

3. Verantwoordelijke
Het bedrijf.

4. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)
De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van de taken van het bedrijf
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.
In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.
Het bedrijf zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt het bedrijf alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe het bedrijf dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van het bedrijf en in een eventueel aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)
Het bedrijf geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

Het bedrijf geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5. Transparantie en communicatie
Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan het bedrijf te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij het bedrijf om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan het bedrijf te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Het bedrijf zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.


Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Het bedrijf heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal het bedrijf laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het bedrijf, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan het bedrijf aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

6. Geautomatiseerde verwerkingen
Profilering (Artikel 22, AVG) Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen.

Het bedrijf De Haan Elektrotechniek maakt geen gebruik van profilering.

Data en tracking Door middel van data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, het bedrijf wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Het bedrijf maakt geen gebruik van data en tracking.

– Inzet van camera’s
Binnen het bedrijf kan of wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Het bedrijf zal cameratoezicht niet gebruiken voor andere doeleinden dan bewaking en zal zich conformeren aan de bewaartermijnen zoals geadviseerd door de autoriteit Persoonsgegevens.

7. Plichten van het bedrijf
Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) Het bedrijf is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.


Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt het bedrijf dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting
Als het bedrijf een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen.

Overzicht met verwerkingen van Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker:
Verwerker zal voor Verwerkersverantwoordelijke mailingen verzorgen op basis van aangeleverde informatie door Verwerkersverantwoordelijke

Verwerkingsdoelen:
Het doel is tweeledig. Enerzijds de communicatie met de klant onderhouden na aanschaf van een product of registratie van de klantgegevens middels registratie in de webshop of in de winkel.
Daarnaast het doen van aanbiedingen aan de klant om deze op de hoogte te brengen van relevante aanbiedingen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De Haan Elektrotechniek

Verwerker:
De Haan Elektrotechniek

Sub verwerkers:
niet van toepassing

Verwerkte Persoonsgegevens:
De volgende gegevens worden geregistreerd:
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Product
Datum productaankoop
Bedrag productaankoop
Telefoonnummer
E-mail

Locatie verwerkingen:
De gegevens worden door de Verwerkersverantwoordelijke opgeslagen in het winkelsysteem Snelstart.

De gegevens worden door de Verwerker opgeslagen in: PC

Bewaartermijn:
De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard tenzij deze gegevens onderdeel zijn van de financiële administratie en vallen onder de fiscale bewaarplicht. Of zolang deze essentieel zijn voor onze administratie met betrekking tot onderhoud van de producten.

Overzicht met beveiligingsmaatregelen

Het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt bevat een normaal risico profiel. Dat betekent dat er geen bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd die bij een eventueel datalek of anderszins openbaar komen een bijzondere schending van de privacy zou opleveren.

Er zijn een aantal organisatorische en technische maatregelen genomen. Dat zijn de volgende maatregelen:

 • Medewerkers zijn geïnformeerd omtrent het privacy beleid en beveiligingsbeleid
 • De IT omgeving is beveiligd tegen virussen en is beschermd middels een firewall
 • Er is een adequaat wachtwoordbeleid waarbij wachtwoorden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en de wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd
 • In principe worden geen mobiele gegevensdragers als bijvoorbeeld een USB stick gebruikt. Mochten deze onverhoopt wel gebruikt worden zijn deze voorzien van data-encryptie.
 • De telefoon van medewerkers is beveiligd (niet van toepassing, zijn prive)
 • Er staan geen zakelijke documenten op privé apparaten
 • De winkelomgeving is beveiligd middels een inbraakbeveiliging waardoor eventuele toegang tot apparatuur die persoonsgegevens bevatten zeer bemoeilijkt wordt.
 • Er geldt een clean desk policy
 • Computers, waaronder laptops, zijn beveiligd met een screensaver met wachtwoord ontgrendeling
 • Computerapparatuur wordt niet onbemand achtergelaten in auto’s etc.